Office for Urban Planning

Strategisch advies, onderzoek en ontwerp.

HOME

Een nieuw licht op stadsontwikkeling

Office for Urban Planning verbindt:


Strategisch niveau.

Het system van de stad: meerwaarde dankzij de onderlinge afstemming van onderdelen.

Hoe kan een stedelijk systeem geleidelijk transformeren naar een verbeterde, toekomst-bestendige variant?


Wijk-, buurt- en gebouw niveau.

De kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving, op basis van lokale kennis en ervaring.

Een sociale focus die de wensen van belanghebbenden verbindt aan de hand van ruimtelijke ingrepen.


Toekomst niveau.

De klimatologische effecten op de leefbaarheid van steden met een onzekere toekomst.

Hoe kan elk afzonderlijk project bijdragen aan de toekomstige leefbaarheid van de stad als geheel.

Office for Urban Planning specialiseert zich in het integrale verhaal van de stad.

Jeroen Heester

Office for Urban Planning specialiseert zich in het verhaal van de stad:

"Een herkenbare visie die identiteit en functionaliteit met elkaar verbindt."


"Met mijn specialistische netwerk, of samen met dat van de opdrachtgever, werken we aan een verbindend verhaal van de stad."

Oprichter Jeroen Heester werkte 18 jaar voor de gemeente Amsterdam. Voor het grootste deel ontwierp of leidde hij aan de stad haar meest vooruitstrevende projecten zoals de Noordelijke- en Zuidelijke IJ-oevers, Westelijke Stations eiland, Oostelijke Handelskade, Transformatie Olympisch Stadionplein, Zuid-as Strawinskylaan, Herstructurering Foodcentre.
Daarnaast was hij jarenlang onderdeel van projectteam IJburg waar hij ontwierp aan Steiger-eiland, Noordbuurt, Centrum eiland en de Tweede fase van IJ-burg. Zijn meest recentelijk afgerond project betreft het Olympisch Stadionplein waar hij jarenlang als projectleider functioneerde.
In het naastgelegen Zaanstad produceerde hij een strategische visie die de sociale en de stedelijke kant van de stad integraal benaderde, waarmee hij bijdroeg aan de verbinding tussen afdelingen.
Aan de Academie van Bouwkunst doceerde hij jaarlijks (avond) het vak 'Stads-analyse' en in 2019 was hij visiting professor 'urban planning' aan de universiteit van IJsland. Daar hielp hij onervaren studenten met het professioneel ontwerpen van stadswijken naar hun eigen wensen.
Parallel hieraan was hij tot 2017 actief als museum exposerend kunstenaar.
Sindsdien wijdt hij al zijn beschikbare tijd aan de door-ontwikkeling en vernieuwing van stedenbouw.

Jeroen Heester is geregistreerd Stedenbouwkundige bij het Nederlands Architectenregister.
Hij won een prijs in de internationale architectuurcompetitie Europan9, won de interne dRO ontwerpprijsvraag en werd met zijn team geselecteerd voor de uitwerk-ronde in de internationale LaGa prijsvraag in Strassbourg-Kehl.
Zijn visies over de stad en bijbehorende ontwerpen zijn in (inter)nationele vakliteratuur gepubliceerd en door de culturele dependance van de Franse ambassade aanbevolen aan de Franse regering. Zijn afstudeerplan betrof een methodiek voor 'Objectieve Stedenbouw', vooruitlopend op huidige Ai, en in 2008 publiceerde hij in Volume een omvangrijk artikel over zelf-organiserende stedenbouw, vooruitlopend op de huidige de-regulering.
Met zijn afgeronde studies landschaps-ontwerp (VHL) en stedenbouw (AvB) en kunstenaarschap, weet hij invalshoeken te beheersen en te verbinden.

Wij zien het begin van een nieuw tijdperk waarin samenlevingen zichzelf vorm kunnen geven. ​

Office for Urban Planning verbindt
landschap, functie en gevoel,
op drie niveaus:

1


Strategisch niveau.
Zolang wegen tot de juiste bestemmingen leiden en vice versa, functioneert de basis van het stedelijk systeem. Hoe optimaler het systeem, des te groter de vrijheid daarbinnen: vrijheid voor de toekomst en vrijheid voor samenlevingen om zichzelf vorm te geven.
In beiden vrijheden en in de onderlinge afstemming daarvan ligt onze focus.

Functioneel gezien, bieden wij intelligente afstemmingen en creatieve combinaties ten gunste het strategische raamwerk en de daaruit volgende, geissoleerde vrijheden op wijk- en buurt-niveau.
Gevoelsmatig gezien, zoeken wij verbondenheid met de specifieke identiteit van de stad.
Alles tezamen, integreert Office for Urban Planning generieke functionaliteit met specifieke identiteit in onze zoektocht naar stedelijke schoonheid.

Office for Urban Planning
Office for Urban Planning

Als Strategisch Stadsontwikkelaar voor de gemeente Zaanstad, ontwikkelde Jeroen Heester een strategische visie voor Zaanstad gebasseerd op de optimalisatie van bestaande infrastructuur plus OV. Heester koppelde hieraan een stedelijk raamwerk dat duurzaamheid en de sociale sector combineerde, tezamen met herkenbare conserveringsgebieden en optimale verkeers- en klimatologische-veiligheid. Exemplarisch voor 'Het verhaal van de stad.'

NB. Zonder dat alles anders moet, maar slechts met het onderling afstemmen van realistische marges, toonde de Heester aan dat een gezamelijke optimalisatie haalbaar is.

Office for Urban Planning
Noord

Als stedenbouwkundige voor de gemeente Amsterdam, co-creerde Jeroen Heester in teamverband een strategische visie voor de Noordelijke IJ-oevers van Amsterdam. Hierin worden toeristische routes gecombineerd met forenzen routes als antwoord op de recentelijk lage parkeernorm. Fietsverbindingen uit Waterland zijn in dit voorstel verbonden met groene zones in Amsterdam Noord. Tezamen met de noordelijke IJ-oever vormen zij een integraal groen- en langszaamverkeers-netwerk dat zich kenmerkt door haar circuit-typologie die zowel het aantrekkelijke achterland als de omliggende gemeenten verbindt met de meest aantrekkelijke oever van Amsterdam en met haar Centrum.

office for urban planning
Office for urban planning

2


Wijk-, buurt- en gebouw niveau.
Office for Urban Planning is buitengewoon nieuwsgierig naar de woon- en leefwensen van alle stakeholders en hoe dit verwezenlijkt kan worden. Wij zetten onze ervaring en kennis in om oplossingen te vinden en om bij te dragen aan een actuele weergave van de samenleving.

Omdat goede ideen door matige (landschap)architectuur alsnog tot een wanstaltige stad kan leiden, benadrukken wij de rol van 'stijl' en 'beeldkwaliteit' in onze supervisie.
Wij maken ons hard voor een aantrekkelijke stad die nieuwe uitzonderlijke locaties creëert.

Jeroen Heester
stedenbouw
G buurt H buurt
urban planning

Als stedenbouwkundig projectleider voor de gemeente Amsterdam, ontwikkelde Jeroen Heester in een raamwerk voor een (van de) mogelijke transformatie(s) van de H-buurt en de G-buurt.
In de na-oorlogse modernistische wijk zijn motorvoertuigen gescheiden van langzaamverkeer middels dijken.
Met het overzichtelijk verbinden van de aanwezige tunnels, ontstaan een netwerk van zichtlijnen en snelle comfortabele langzaamverkeersroutes. Tegelijkertijd fungeren deze verbindingen als groene koele, luchtzuiverende infiltratie boulevards tot aan de voordeur van mogelijke nieuwbouw.
De orthogonale structuur voegt zich naar de bestaande bebouwing en garandeert flexibiliteit in transformatie van de diverse ontwikkelvelden.

stedenbouw
Zuid as Strawinskylaan

Als stedenbouwkundige voor de gemeente Amsterdam co-creerde Jeroen Heester diverse ontwikkel modellen voor de Zuid-as - Strawinskylaan. De modellen waren gebasseerd op busvervoer, doorgaand verkeer, omwonenden- en ontwikkelaars-belangen. Ter verheldering van de dialoog werd het compromis tussen zonlicht en ontwikkelschaduw gesimplificeerd.

stedenbouw

Als stedenbouwkundig projectleider voor de gemeente Amsterdam (Olympisch Stadionplein) werkte Jeroen Heester aan de kwaliteitsbewaking van het SP tot en met de tender procedure. Veel aandacht ging uit naar de zorgvuldige afstemming met de wensen van de omwonenden alsmede duurzaamheids-eisen.
NB. Omdat het plein als markt dienst doet, is gekozen voor een groot verhardingsoppervlak.

Office for Urban Planning

Voor de internationale architectuurprijsvraag Europan9 inzending, locatie Almere bestond Jeroen Heester zijn team-inzending uit de optimalisatie van vrijheid en individuele woonwensen en -carrieres. Een structuur van lineaire particuliere bebossing beschermde de privacy en bood tegelijkertijd ruimte voor ontmoeting, afwatering, luchtzuivering en stilte.
( Eervolle vermelding.)

3


Toekomst niveau.
Warme steden zijn gebaat bij vb. koele luchtstromen (straten-patroon) zoals vervuilde steden dat zijn bij vb. luchtzuivering (bomen) en natte steden bij vb. water infiltratie (minder verharding).
De onderlinge afstemming van vele geissoleerde ingrepen, leidt tot een groter gezamelijk effect. Office for Urban Planning zoekt naar de bruikbaarheid van de structuur van de stad om dit effect te verwezenlijken. Wij zoeken naar een effectieve bijdrage van de stad aan een beter leefklimaat en stemmen graag af met andere beleidsniveaus.

Onze kracht zit in het vinden van combinaties waardoor financiele middelen efficient benut worden. Omdat toekomst samenhangt met visie, benadrukken wij het collectieve belang van beiden.

urban design
Strandeiland IJburg

Voor het Strandeiland van IJburg, Amsterdam, onderzocht en ontwierp Jeroen Heester een scala aan modellen en het uiteindelijke model, in relatie tot de dreigende waterspiegel-stijging.
Binnen het campusmodel kon waterspiegelstijging maximaal vrij spel krijgen in het beinvloeden van de dagelijks veranderende leefomgeving.
Het veelvuldig overstroomde strand, dat rekening houdt met de beperkende volgelrichtlijn transformeert, langzaam naar grasweide en ligweide richting de dijk-rijweg, alwaar overstroming niet tot nauwelijks voor zou kunnen komen. Marktpartijen krijgen vrijheid in blok-orientatie en variantie, mits de openbare ruimte niet verblindt.

Office for Urban Planning Reykjavik

Tijdens zijn functie als Visiting Professor voor de Universiteit van IJsland, combineerde Jeroen Heester voor The Metropolitan area of Reykjavik gemeentegrenzen met smeltwater-rivieren, natuurgebieden, luchtzuiverende bos-stroken,, langzaamverkeersverbindingen, OV en recreative verbindingen tussen de Oceaan en het achterland met elkaar, teneinde binnenstedelijke verdichtingslocaties te kunnen suggereren die de recreatieve-natuurwaarden versterken in plaats van verdrukken.

Office for Urban Planning heeft aandacht
voor de gevoelswaarden van de stad.

kunst installatie: Jeroen Heester.

Office for Urban Planning begeleidt
samenlevingen die zichzelf vorm willen geven.

Office for Urban Planning

Strategisch advies, Onderzoek en Ontwerp.

Office for Urban Planning specialiseert zich in het opstellen van Het verhaal van de stad.

Hiervoor creeren wij een strategisch raamwerken op stadsniveau, in overleg met politiek en stakeholders. Deze raamwerken bestaan uit de verhalende combinatie van functionaliteit en identiteit.
Dit biedt concrete input voor de omgevingsvisie, gebiedsvisies, het gebiedsplan en masterplan.

Voor afstemming op stedelijk niveau concentreren wij ons op de bestaande elementen van de stad zoals infrastructuur en de landschappelijke laag.
Niet alles moet anders: maar, hoe nuances en invullingen op elkaar afgestemd kunnen worden, om gezamenlijk het verschil te maken voor een flexibele en functionerende toekomst.

Office for Urban Planning is ervaren, deskundig, flexibel en ongekleurd.
Wij bezitten een groot netwerk waarmee multidisciplinaire teams worden samengesteld.
Onze kracht zit in het vinden van combinaties waarmee efficient en concreet resultaat behaald kan worden.

Office for Urban Planning bevraagt, legt uit, adviseert en helpt.

Onze producten

Onze diensten

Office for Urban Planning

Office for Urban Planning ontwerpt, en adviseert integraal en samenhangend.

Het verhaal van de stad.
De identiteit van de stad.
Masterplan en stedenbouwkundig plan.

Strategische visie - raamwerk.
Prioriterings-strategie.
Gebiedsvisie en -plan.
Sociale aspecten van leefbaarheid.

Mobiliteit/Infrastructuur/
Verdichting/
Dynamiek/Groenstructuur.
Functiemenging/
Duurzaamheid.


Office for Urban Planning levert onder meer onderstaande diensten:

Strategisch stedelijk advies.
NOVI stappenplan.
Proces- en projectleiding.

Supervisie.
Beeldkwaliteit.
Divers onderzoek.

Contact:

Office for Urban Planning

info@officeforurbanplanning.com

+31 (0)6 419 598 25
Amsterdam

Office for Urban Planning © 2020 - OFUP